T.C. / Vergi Kimlik No

Adı / Ticaret �nvanı
Soyadı
Doğum Tarihi

Bu b�l�mde �irketimizden alacakl� olan hak sahipleri taraf�ndan aranmayan paralara ili�kin bilgiler yer almaktad�r. Sorgulama sonucu listede ismi olan hak sahiplerinin a�a��daki ileti�im bilgilerinden �irketimiz ile temasa ge�mesi gerekmektedir.
�lgili tutarlar her y�l �ubat ay�n�n ilk i� g�n� ile May�s ay�n�n sonuna kadar 4 ay s�re ile eri�ime sunulacakt�r. Zaman a��m�na u�rayan tutarlar�n Haziran ay�n�n 15. g�n�ne kadar aranmamas� durumunda Haziran ay�n�n sonuna kadar G�vence Hesab�na aktar�lacakt�r.

�leti�im : hsap_es@ergoturkiye.com
M��teri Hizmetleri: 0 850 211 1 111


Not: T�m sigorta ve emeklilik �irketlerindeki alacak sorgulamalar�n�z�, G�vence Hesab� internet sitesinin a�a��daki link ile ula�abilece�iniz b�l�m�nden yapabilirsiniz.

http://www.guvencehesabi.org.tr/aranmayanparalar.aspx